💥🌹👈همچون علی باش جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ 20:38
.

💥👈ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﺘﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ، ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ دم در ﻭ ﻣﯿﺮﻭﯼ .. . 💥👈ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﮐﯽ ﺳﺎﺩﻩ، ﻣﯿﺮﻭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐند ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮﺩ

💥👈ﺍﺻﻼ .... ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮقى ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺯﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭآﻭﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ ، ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﻕ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﯼ ...

💥👈ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮ ، ﺍﺑﺮﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ..

💥👈ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺍﺯﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪﻋﻘﯿﻞ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ... ﺁﻫﻦ ﮔﺪﺍﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﮐﻨﯽ ...   💥👈ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﺘﯽ ﮐﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد ﻭ ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﺸﺪ ......  .

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﯼ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ‏( Entekhab.ir ‏) :
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﺩﻩ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﯿﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ، ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮﺩﺭ ﻓﻠﻔﻞ ﭼﯿﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻭﯼ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺎ ﻓﻠﻔﻞ
ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ﺯﯾﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ .
ﺍﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺍﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

 
 
'‎

" این مطلب رو خوندم جالب بود واسه شما هم گذاشتم"

معجزه شفابخش نوشیدن اب ولرم در درمان بیماری ها ..حتما بخوانید.

ایکاش بتوانم این مطالب را به همه انسانها برسانم ...که چیزی گرانتر از سلامتی جسمها نیست.،متخصصان علوم پزشکی میگویند، اگر هر کسی که این پست بدستش میرسد به کسانی که میشناسد بفرستد،باعث نجات زندگی انسان ها میشود ......

باورتان نميشود ،باید امتحان کنید تا به این باور برسید. ،بیشتر بیماریها با نوشیدن اب ولرم بطور معجزه اسا شفا می یابد،

آب خوردن با معده خالی و هنگام بیدارشدن از خواب سحرگاهی بهترین و طبیعی ترین راه درمان برای بیماری هاست ،این روش سنتی مردم ژاپن برای سالم ماندن و طول عمرشان است.ژاپنی ها از دیرباز بر این باورند نوشیدن آب با معده خالی برای بدن بسیار مفید میباشد.بررسی ها نشان می دهند، ژاپنی ها با مصرف آب گرم در ناشتا می توانند بیماری هایشان را درمان کنند. گفتنی است، با نوشیدن چهار لیوان آب به صورت ناشتا می توانید تمام سموم را از بدن خود دفع کنید و سلامتی، شادابی و طراوت هرچه بیشتر خود کمک کنید.سعی کنید این روش در شیوه زندگی خود را به حالت معمول تبدیل کنید. در این روش شما بطور معجزه اسا سالم و پر از انرژی خواهد بود.متخصصان علوم پزشکی و طب سنتی و اتحادیه بیماریهای خاص در ژاپن ،آخرین تجربه درمان با آب ولرم که نتایج صد درصد برای بیماریهای که می توان از بروز آن ها پیشگیری کرد به شرح زیر می باشند منتشر کرده است .

سردرد شدید. فشار خون. کم خونی. درد مفاصل. فلج. ضربان شدید یا تند قلب( تپش قلب، ). صرع. چربی. سرفه. التهاب حلق.آسم.سل. التهاب شرایین. وهر مرضی که به بیماری های کلیه و مجاری ادرار مربوط میشود. دیابت، هموروئید، یبوست، ، استفراغ و اسهال، گاستریت، درد بدن، مننژیت، بیماری های گوش، ، چربی در خون و برونشیت. زیادی ترشح اسید و التهاب معده. کم اشتهایی. و هر مرضی که به چشم وگوش و حنجره ،حلق و بینی،مربوط میشود به روش معجزه اسا،درمان با آبی که بجوش آمده امکان پذیر میباشد

روش مصرف : هر روز صبح زود از خواب بیدار شوید و 4 لیوان آب ولرم (یک لیتر)با معده خالی بخورید،. حتما باید آب گرم باشد ولی نه آنقدر که زبان را بسوزاند ،(ولرم نزدیک به گرم) باشد، در یکی از لیوان های اب گرم نصف لیموترش تازه بچکانید (فقط یکی از 4 لیوان ) و تا 45 دقیقه بعد هیچگونه غذایی نخورید. و پس از هر وعده غذا تا 2 ساعت آب نخورید ،(آب مصرفی شهری PH اسیدی داره لطفا از اب تصفیه شده و یا جوشیده استفاده کنید)

بعضی از افراد یا بیماران در اوایل برای نوشیدن 4 لیوان در یک وقت مشکل دارند میتوانند در ابتدا کمتر آب بنوشند و یواش یواش به 4 لیوان برسانید،

طبق ازمایشات انجام شده،و طبق براورد نتایج پزشکان، درمان با آب گرم برای امراض زیر در مدت معین درمان و در بیشتر اوقات در زمان بسیار کوتاهتر بیماری هایشان کاهش و درمان میشود ،

مرض قند 30 روز .. فشار خون 30 روز .. مشکلات معده 10 روز انواع سرطان 9 ماه سل و التهاب شرائین 6 ماه کم غذایی 10 روز مشکلات مجاری ادرار 10 روز مشکلات بینی و گوش و حنجره 20 روز مشکلات عادت ماهیانه 15 روز مشکلات قلب و انواع آن 30 روز سردرد شدید 3 روز کم خونی 30 روز چربی 4 ماه صرع و فلج 9 ماه مشکلات دستگاه تنفسی 4 ماه.... و کسانی که دچار ورم مفاصل هستند ،می توانند از این روش در یک هفته شاهد کاهش و درمان درد های مفصل خود باشند

این درمان هیچ گونه عوارض جانبی به دنبال نخواهد داشت.حتما یک ماه در میان این روش را انجام دهید تا معجزه ان را در سلامتیتان ببینید.موفق باشید.

لطفا به اشتراک بگذارید تا دیگر دوستان مبتلا به این درد بخوانند و ازشر این بیماری آزار دهنده نجات پیدا کنند.مهربانی هیچ هزینه ای نداشته،و رساندن دانش عبادت است. ...موفق باشید.

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

نوروز مبارک دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ 14:57
نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

گل جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 14:14
نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

خدایا جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 13:54
💚خدایا چشمی ده که فقط تو را ببینم💖💖
💚خدایا گوشی ده که فقط کلام تو را بشنوم
💚خدایا حضوری ده که فقط در محضر تو باشم
💚خدایا قلبی ده که فقط جای تو باشد
💚خدایا زبانی ده که فقط حق را بگوید
💚خدایا دستی ده که فقط دستگیر بندگان تو باشد
💚خدایا پایی ده که فقط در راه تو قدم بردارد
💚خدایا ذائقه ای ده که فقط حلاوت بندگی تو را بچشد
💚خدایا عمری ده که فقط در راه تو صرف شود
💚خدایا علمی ده که معرفت به تو را زیاد کند
💚خدایا علمی عطا کن که در آن گمراهی نباشد
💚خدایا حافظه ای عطا کن که در ان نسیان نباشد
💚خدایا زبانی عطا کن که در آن لغو نباشد
💚خدایا همنشینی عطا کن که در آن ملامت نباشد
💚خدایا حضوری عطا کن که در آن غفلت نباشد
💚خدایا عزتی عطا کن که در آن ذلت نباشد
💚خدایا دلی عطا کن که در آن غیر نباشد
💚خدایا چشمی عطا کن که در آن کوری نباشد
خدایا نوری عطا کن که در آن ظلمت نباشد
💚خدایا رحمتی عطا کن که در آن نقمت نباشد
💚خدایا حلالی عطا کن که در آن حرام نباشد
💚خدایا قُربی عطا کن که در آن بُعد نباشد
💚خدایا حلاوتی عطا کن که در آن تلخی نباشد
💚خدایا بندگی عطا کن که در آن عصیان نباشد

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

سال نو جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 13:37
تو را از شیر می گیرند تا بوی کودکیت را از یاد ببری ـ ـ ـ ـ

و این اولین تجربه انسان است برای از دست دادن چیزی که دوستش می دارد

و بعدها یاد می گیری که خیلی چیزها را که دوست داری از دست بدهی

از عروسک هایت تا آدم های دور و برت ـ ـ ـ ـ تا پــــــــــــــــدر ، مـــــــــــــــــادر ، خـــــــــــــــــــواهر ، بـــــــــــــــــــــــرادر ، پــــــــــــــــدربزرگ ، مـــــــــــــــــادربزرگ ، هـــــــــــــــــــــــــــــــــمسر ، فــــــــــــــــــــــــــرزند ، رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــیق ،

و عشق های فراموش نشدنی

همه ی زندگی,, صحنه های یک فیلم است

سعی کنید از هر سکانس و صحنه فیلم لذت ببرید ،

نگران آخر فیلم نباشید ،

هر وقت فیلم تمام شد خودش می نویسد

پایان..... عید واقعی از آن کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد ،

نه آغاز سالی که از آن بی خبر است .

" آخر سالتان  قشنگ "

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

اطلاعیه یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ 17:1
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ،ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ

 ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ

 ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ !:

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻓﺮﺩﻯ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩ

ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ !:

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺳﺎﻋﺖ 10

 ﺩﻋﻮﺕﻣﻰﮐﻨﯿﻢ !:

ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮒ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥ

 ﻧﺎﺭﺍﺣﺖﻣﻰﺷﺪﻧﺪ

ﺍﻣّﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ، ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻊ

 ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪﻩ . ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﻰ ﻗﺮﺍﺭ

 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﻰﯾﮑﻰ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﻰﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ

 ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻧﮕﺎﻩﻣﻰﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺸﮑﺸﺎﻥ ﻣﻰﺯﺩ ﻭ

 ﺯﺑﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻨﺪ ﻣﻰﺁﻣﺪ !:

ﺁﯾﻨﻪﺍﻯ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ

 ﺩﺭﻭﻥﺗﺎﺑﻮﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﮐﺮﺩ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﯾﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻯ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻮﺩ !:

ﺗﻨﻬﺎ 1ﻧﻔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﺩ

 ﻭﺍﻭﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ !:

ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ !:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺋﯿﺴﺘﺎﻥ ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﺘﺎﻥ

 ﺷﺮﯾﮏﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ !:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ !:

ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﯾﺪ ﺍﻭﺳﺖ .

"ﺯﯾﺒﺎ

 ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ" .

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

مرد مسلمان و همسایه کافر یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ 16:55
مردی مسلمان همسایه ای کافر داشت . هر روز و هر شب همسایه ی کافر را لعن و نفرین می کرد .

 : خدایا ! جان این همسایه ی کافر مرا بگیر و مرگش را نزدیک کن !!

( طوری که مرد کافر می شنید )

زمان گذشت و آن فرد مسلمان بیمار شد.دیگر نمی توانست غذا درست کند ؛ ولی غذایش در کمال تعجب سر موقع در خانه اش حاضر می شد .

مسلمان سر نماز می گفت :خدایا ! ممنونم که بنده ات را فراموش نکردی و غذای مرا در خانه ام حاضر و ظاهر میکنی و لعنت بر آن کافر خدانشناس که تو را نمی شناسد...!

روزی از روزها که می خواست برود و غذا را بردارد ؛ دید این همسایه ی کافر است که  برایش غذا می آورد .

از آن شب به بعد مسلمان قصه ديگر سر نماز می گفت :خدایا ! ممنونم که این مرتیکه ی شیطان را وسیله کردی که برای من غذا بیاورد . من تازه حکمت تو را فهمیدم که چرا جانش را نگرفتی....!

جهل امری است که با هیچ صراطی راهش تغییر نمی کند . جهل در بینش و اندیشه ی آدمهاست وبس............

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

ویلیام شکسپیر گفت : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ 16:32
. .

I always feel happy, you know why? من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don't expect anything from anyone برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

Expectations always hurt ... انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...

Life is short ... زندگی کوتاه است ...

So love your life ... پس به زندگی ات عشق بورز ...

Be happy خوشحال باش

And keep smiling و لبخند بزن

Just Live for yourself and .. فقط برای خودت زندگی کن و ...

Before you speak ؛ Listen قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن

Before you write ؛ Think قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن

Before you spend ؛ Earn قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش

Before you pray ؛ Forgive قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش

Before you hurt ؛ Feel قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن

Before you hate ؛ Love قبل از تنفر ؛ عشق بورز

That's Life … زندگی این است ...

Feel it, Live it & Enjoy it احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |