هویج سه شنبه سی و یکم تیر 1393 14:0
  • اﯾﻦ ﺳﺒﺰﯼ ﺍﺯ ﭼﺮﻭﮎ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ...! ﻫﻮﯾﺞ (زردک) ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﻨﺪﯼ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ . ﻫﻮﯾﺞ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺒﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .... ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﻭ ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻀﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﺯﻭﺩﺭﺱ، ﺁﮐﻨﻪ ، ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻟﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﯾﺞ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻮﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ . ﻫﻮﯾﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ، ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻟﻔﺎ ﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﻭ ﻟﻮﺗﯿﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻫﻮﯾﺞ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥﻫﺎﯼ ﺭﯾﻪ، ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﻫﻮﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺛﺮ ﺍ 
‎اﯾﻦ ﺳﺒﺰﯼ ﺍﺯ ﭼﺮﻭﮎ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ...! 
ﻫﻮﯾﺞ (زردک) ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﻨﺪﯼ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .
ﻫﻮﯾﺞ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺒﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﻭ ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻀﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﺯﻭﺩﺭﺱ، ﺁﮐﻨﻪ ، ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻟﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﯾﺞ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻮﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻫﻮﯾﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ، ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻟﻔﺎ ﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﻭ ﻟﻮﺗﯿﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻫﻮﯾﺞ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥﻫﺎﯼ ﺭﯾﻪ، ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ .
ﻫﻮﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

(التماس دعا خیر به همدیگر مان)
Dr.Sediqe‎
 
 
نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

کاهو سه شنبه سی و یکم تیر 1393 13:40

کوه استرس با کاهو آب می شود برگ‌هاي کاهو خاصيت خيره‌کننده آرام‌بخشي و خواب‌آوري دارند که در اين روزهاي شلوغ و پراسترس آرزوي خيلي‌هاست. البته اگر از خوردن کاهو همراه سالاد خسته شده‌ايد و از کمي خلاقيت بدتان نمي‌آيد، مي توانيد مخلوط آب کاهو و هويج را امتحان کنيد که در شکل اغراق آميزش مي گويند مي تواند يک کوه استرس را هم آب کند. خيلي از ما هنگام شستن کاهو برگ‌هاي سبز و تيره‌اش را دور مي‌ريزيم در حالي‌که همين به اصطلاح دوريختني‌ها مي‌توانند مسکن خيلي از دردهاي جسمي و رواني ما باش...ند. شايد اگر بدانيد کاهو منبع خوب تيامين يا همان ويتامين B1، ويتامين A، آهن، پتاسيم و فسفر است، مي‌تواند فشارخون را کاهش دهد و پوست را شفاف و درخشان کند و ... در برخوردتان با اين سبزي پرخاصيت تجديدنظر کنيد. برگ‌هاي کاهو يک خاصيت خيره‌کننده ديگر هم دارند و آن هم آرام‌بخشي و خواب‌آوري است که در اين روزهاي شلوغ و پراسترس آرزوي خيلي‌هاست. البته اگر از خوردن کاهو همراه سالاد خسته شده‌ايد و از کمي خلاقيت بدتان نمي‌آيد، مي توانيد مخلوط آب کاهو و هويج را امتحان کنيد که در شکل اغراق آميزش مي گويند مي تواند يک کوه استرس را هم آب کند. براي درست کردن اين نوشيدني به 300 گرم برگ کاهو و 2 عدد هويج کوچک نياز داريد. همه سبزيجات را با هم داخل مخلوط‌کن بريزيد و خوب هم بزنيد. بعد مخلوط را از صافي عبور دهيد و خنک بنوشيد

‎کوه استرس با کاهو آب می شود
برگ‌هاي کاهو خاصيت خيره‌کننده آرام‌بخشي و خواب‌آوري دارند که در اين روزهاي شلوغ و پراسترس آرزوي خيلي‌هاست. البته اگر از خوردن کاهو همراه سالاد خسته شده‌ايد و از کمي خلاقيت بدتان نمي‌آيد، مي توانيد مخلوط آب کاهو و هويج را امتحان کنيد که در شکل اغراق آميزش مي گويند مي تواند يک کوه استرس را هم آب کند.
خيلي از ما هنگام شستن کاهو برگ‌هاي سبز و تيره‌اش را دور مي‌ريزيم در حالي‌که همين به اصطلاح دوريختني‌ها مي‌توانند مسکن خيلي از دردهاي جسمي و رواني ما باشند. شايد اگر بدانيد کاهو منبع خوب تيامين يا همان ويتامين B1، ويتامين A، آهن، پتاسيم و فسفر است، مي‌تواند فشارخون را کاهش دهد و پوست را شفاف و درخشان کند و ... در برخوردتان با اين سبزي پرخاصيت تجديدنظر کنيد.
برگ‌هاي کاهو يک خاصيت خيره‌کننده ديگر هم دارند و آن هم آرام‌بخشي و خواب‌آوري است که در اين روزهاي شلوغ و پراسترس آرزوي خيلي‌هاست. البته اگر از خوردن کاهو همراه سالاد خسته شده‌ايد و از کمي خلاقيت بدتان نمي‌آيد، مي توانيد مخلوط آب کاهو و هويج را امتحان کنيد که در شکل اغراق آميزش مي گويند مي تواند يک کوه استرس را هم آب کند.
براي درست کردن اين نوشيدني به 300 گرم برگ کاهو و 2 عدد هويج کوچک نياز داريد. همه سبزيجات را با هم داخل مخلوط‌کن بريزيد و خوب هم بزنيد. بعد مخلوط را از صافي عبور دهيد و خنک بنوشيد‎
 
 
نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

پرواز سه شنبه سی و یکم تیر 1393 2:36
Photo: We had a great air show in Nebraska this past weekend, but now your U.S. Navy Blue Angels are heading toward the sound of THUNDER!  Thunder Over Utah that is!  Will we see you there?  ~BAPA

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

زیبا سه شنبه سی و یکم تیر 1393 2:34
Photo

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

چند راهکار در بیماریهای زنان: سه شنبه سی و یکم تیر 1393 2:26
- غذاهای سردیبخش باعث درد رحم و درد دوران پریود میشود و برای رفع درد، دم کرده زنجبیل و دارچین مفید است. - رفع لک بینی و استرکتومی: برای خانمهایی که لک بینی دارند و یا در یائسگی خونریزی دارند، و یاکسانی که باید رحمشان را در آورند( استرکتومی)، شربت یک لیوان آب هویج را با یک قاشق عسل، درست کنند و روزی 2 تا 3 بار این شربت را بنوشند. میتوانند یک قاشق مرباخوری بذر یونجه تمیز شده و آسیاب شده را با شربت استفاده نمایند. این افراد،آب زیاد، ترشیجات، لبنیا...ت، جعفری، سیر، پیاز، کنجد و زعفران نخورند. - دل درد:خانمهایی که دارای طبع سردی هستند گاهی رحمشان سرد شده و دل درد میگیرند، و یا خانمهایی که در دوران پریود دچار درد زیر ناحیه شکم میشوند، یک قاشق غذا خوری پودر دانه خربزه (دانهها را خشک نموده و آسیاب کرده و الک نمایند) را در یک لیوان آب با کمی عسل هم زده و بخورند، این ناراحتی از بین میرود. - خانمها برای رفع درد مدت پریودمیتوانند باحذف زعفران ازدمکرده دارچین و هل استفاده نمایند. - رفع عفونت ادراری و زخم واژن: یک هفته از فرآوردههای حیوانی استفاده نکرده و روزی 2 بار، با نصف لیوان آب و عسل ( آب جوشیده سرد شده را با عسل طبیعی شربت کرده، یکبار صبح قبل از صبحانه،و یکبار شب قبل از خواب) خودشان را بشویند.. - دم کرده پونه کوهی و آویشن شیرازی برای خانمهایی که درد شدید پریود دارند، مفید است. - دخترهایی که پریود میشوند به هیچ وجه ترشیجات و مواد ترش مانند قره قروت استفاده نکنند که باعث درد شدید میگردد. - رفع عفونت و زخم واژن در خانمها: دو قاشق مرباخوری(100گرم) رازیانه، به همراه دو قاشق غذاخوری گل ختمی سفید با سه لیوان آب دم کرده و با عسل، هر روز بخورند. این کار را دو هفته ادامه دهند ، مشکل حل میشود.

‎󾆞 
چند راهکار در بیماریهای زنان:
- غذاهای سردیبخش باعث درد رحم و درد دوران پریود میشود و برای رفع درد، دم کرده زنجبیل و دارچین مفید است.
- رفع لک بینی و استرکتومی: برای خانمهایی که لک بینی دارند و یا در یائسگی خونریزی دارند، و یاکسانی که باید رحمشان را در آورند( استرکتومی)، شربت یک لیوان آب هویج را با یک قاشق عسل، درست کنند و روزی 2 تا 3 بار این شربت را بنوشند. میتوانند یک قاشق مرباخوری بذر یونجه تمیز شده و آسیاب شده را با شربت استفاده نمایند. این افراد،آب زیاد، ترشیجات، لبنیات، جعفری، سیر، پیاز، کنجد و زعفران نخورند.
- دل درد:خانمهایی که دارای طبع سردی هستند گاهی رحمشان سرد شده و دل درد میگیرند، و یا خانمهایی که در دوران پریود دچار درد زیر ناحیه شکم میشوند، یک قاشق غذا خوری پودر دانه خربزه (دانهها را خشک نموده و آسیاب کرده و الک نمایند) را در یک لیوان آب با کمی عسل هم زده و بخورند، این ناراحتی از بین میرود.
- خانمها برای رفع درد مدت پریودمیتوانند باحذف زعفران ازدمکرده دارچین و هل استفاده نمایند.
- رفع عفونت ادراری و زخم واژن: یک هفته از فرآوردههای حیوانی استفاده نکرده و روزی 2 بار، با نصف لیوان آب و عسل ( آب جوشیده سرد شده را با عسل طبیعی شربت کرده، یکبار صبح قبل از صبحانه،و یکبار شب قبل از خواب) خودشان را بشویند..
- دم کرده پونه کوهی و آویشن شیرازی برای خانمهایی که درد شدید پریود دارند، مفید است.
- دخترهایی که پریود میشوند به هیچ وجه ترشیجات و مواد ترش مانند قره قروت استفاده نکنند که باعث درد شدید میگردد.
- رفع عفونت و زخم واژن در خانمها: دو قاشق مرباخوری(100گرم) رازیانه، به همراه دو قاشق غذاخوری گل ختمی سفید با سه لیوان آب دم کرده و با عسل، هر روز بخورند. این کار را دو هفته ادامه دهند ، مشکل حل میشود.‎
نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

علی ای همای رحمت پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 12:9

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

...

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنائی بنوازد آشنا را»

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

‎علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان
چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت
که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت
چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنائی بنوازد آشنا را»

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا‎
 
 
نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

پرواز پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 1:28

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

باز کردن عروق قلب بدون جراحی ، پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 1:23
( توصیه ابوعلی سینا که به تازگی در دانشگاه آرلانگن آلمان نیز تحقیق و اثبات شده است )

...

21 دانه سیر و 7 عدد لیمو سنگی (لیمو ترش بزرگ ) را با مخلوط کن میکس کرده و یک لیتر آب ( 4 لیوان ) به آن اضافه کنید سپس روی شعله ملایم تا 48 درجه برسانید ، سپس اجازه دهید ترکیب سرد شود . آنرا در یخچال نگهداری کنید و هر شب بعد از شام یک استکان به مدت 20 شب میل نمایید بعد از شب بیستم یک هفته وقفه بیندازید و پس از گذشت یک هفته همین پروسه را به مدت 20 شب دیگر تکرار کنید اگر خواستید این درمان را دو باره انجام بدهید باید پس از یک سال اقدام نمایید . تمام گرفتگی رگ ها در سراسر بدن بخصوص قلب باز می شود و چربی ها ی درون رگ ها می سوزد . این درمان برای همه افراد حتی کسانی که مشکل حاد ندارند نیز توصیه می شود. کسانی که طبق تشخیص پزشک به عمل جراحی نیاز دارند بهتر است قبل از اقدام به عمل یک بار این شیوه را امتحان کنند شاید پس از آن نیازی به عمل نباشد

 

‎خیلی مهم

باز کردن عروق قلب بدون جراحی ،

( توصیه ابوعلی سینا که به تازگی در دانشگاه آرلانگن آلمان نیز تحقیق و اثبات شده است )

21 دانه سیر و 7 عدد لیمو سنگی (لیمو ترش بزرگ ) را با مخلوط کن میکس کرده و یک لیتر آب ( 4 لیوان ) به آن اضافه کنید سپس روی شعله ملایم تا 48 درجه برسانید ، سپس اجازه دهید ترکیب سرد شود . آنرا در یخچال نگهداری کنید و هر شب بعد از شام یک استکان به مدت 20 شب میل نمایید
بعد از شب بیستم یک هفته وقفه بیندازید و پس از گذشت یک هفته همین پروسه را به مدت 20 شب دیگر تکرار کنید اگر خواستید این درمان را دو باره انجام بدهید باید پس از یک سال اقدام نمایید .
تمام گرفتگی رگ ها در سراسر بدن بخصوص قلب باز می شود و چربی ها ی درون رگ ها می سوزد .
این درمان برای همه افراد حتی کسانی که مشکل حاد ندارند نیز توصیه می شود.
کسانی که طبق تشخیص پزشک به عمل جراحی نیاز دارند بهتر است قبل از اقدام به عمل یک بار این شیوه را امتحان کنند شاید پس از آن نیازی به عمل نباشد‎
نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

این معجون را صبح ها بخورید سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 2:4
‎این معجون را صبح ها بخورید

 مصرف يک ليوان آب ولرم حاوي عسل و ليمو به طور ناشتا براي حفظ سلامت مفيد است.

1 -  تصفيه کننده سيستم لنفاوي

به نقل از سايت «نيوزويک»، کمبود آب در سيستم لنفاوي عامل بروز انواع بيماري هاست. کمبود آب و مايعات لازم در سيستم لنفاوي، احساس خستگي مفرط و بي حالي، اختلال در خواب، يبوست، فشار خون بالا يا پايين، استرس و عملکرد نامناسب ذهني را به همراه دارد.

با مصرف اين نوشيدني به طور ناشتا به تمامي سيستم لنفاوي آبرساني مي شود و اين امر علاوه بر رفع علايم ياد شده، سيستم ايمني بدن را نيز بهبود مي بخشد.

2 - انرژي بخش است و روحيه فرد را افزايش مي دهد؛

اگر احساس خستگي و ناراحتي مي کنيد، از اين مخلوط استفاده کنيد. عسل موجود در آن به عنوان انرژي دهنده بدون کالري عمل مي کند.ليمو آنزيم هايي را که باعث درست هضم شدن غذا مي شود فعال مي کند و علاوه بر آن، بوي ليمو آرام بخشي طبيعي به حساب مي آيد.

3 - مجراي ادراري را تميز و به عنوان مدر عمل مي کند

عسل عامل قوي ضدباکتريايي است که توان مقابله با چندين عفونت را دارد. هنگامي که عسل با ليمو و آب که هر ۲ مدر است و سموم بدن را دفع مي کند، مخلوط شود به شکل بهتري مجراي ادراري را پاکسازي مي کند. براي زناني که مشکل عفونت مجراي ادراري دارند، مصرف اين نوشيدني مفيد است. اين مخلوط عفونت ادراري را کاهش مي دهد.

4 - سلامت دهان را بهبود مي بخشد

طبيعت اسيدي ليموي ترکيب شده با عسل و آب به طور آني بوي بددهان را از بين مي برد.

ليمو دهان را تميز مي کند و غدد بزاقي را فعال مي سازد و باکتري هاي مضر را از بين مي برد. با افزودن آن به عسل و آب، باکتري و ذرات غذا را که اغلب در دهان و گلو باقي مي ماند، مي شويد. علت ديگر بوي بد دهان ايجاد لايه سفيد روي زبان است. (که اغلب حاوي باکتري و ماده غذايي در حال فاسد شدن است) اين مخلوط به طور موثر آن لايه را از بين مي برد در نتيجه بوي نامطلوب دهان رفع مي شود.

5 - با يبوست مقابله مي کند

اين مخلوط درمان فوري يبوست است. روده ها را تحريک مي کند و مدفوع را از حالت خشکي خارج مي کند.

6 - معده را پاکسازي مي کند و عملکرد کولون را بهبود مي بخشد

هر فردي به مرور دچار تراکم سموم در معده مي شود. موادغذايي هضم نشده، سلول روده اي و باکتري هاي مرده، لايه داخلي معده را مي پوشاند و در نتيجه منجر به بيماري مي شود. با مصرف مخلوط آب ليمو، عسل و آب ولرم، ديواره روده به ويژه کولون تحريک مي شود و سموم را از بدن دفع مي کند تا روده ها بهتر عمل کند. با اين کار بدن قادر است ماده مغذي را بهتر جذب و سموم را از بدن خارج کند. اين تراکم سموم اغلب باعث احساس نفخ مي شود.

7 - عمل هضم را بهبود مي بخشد

ترکيبي از آب ولرم، ليمو و عسل سيستم هاضمه بدن را تقويت مي کند. علاوه بر آن ليمو کبد را براي توليد صفراي بيشتر تحريک مي کند، ليمو با افزودن اسيد اضافه به سيستم گوارشي کمک مي کند و در دفع سموم از بدن نيز مفيد است. عسل به عنوان يک ضدباکتري عمل مي کند و هر نوع عفونت موجود در بدن را از بين مي برد و به توليد مخاط روده اي که سموم را از بدن دفع مي کند کمک مي کند.

8 - احتمال کاهش وزن را افزايش مي دهد

پکتين نوعي فيبر موجود در اين محلول، احساس سيري در فرد ايجاد مي کند. مخلوط آب ولرم، عسل و ليمو يک محيط قليايي در معده ايجاد مي کند که در کاهش وزن موثر است.

9 - باعث صافي پوست مي شود

ليمو، خون را تميز و در توليد سلول هاي جديد به بدن کمک مي کند. آب و عسل به طور ويژه، قدرت بازسازي پوست را افزايش مي دهد و در تقويت کلاژن موثر است. پس اگر پوستي شاداب مي خواهيد هر روز ناشتا از اين مخلوط استفاده کنيد.

نکاتي براي تهيه و مصرف اين مخلوط

اين مخلوط به طور ناشتا قبل از مسواک زدن يا شستن دهان مصرف شود. براي تهيه اين مخلوط، آب نصف ليموي تازه و يک قاشق مرباخوري عسل طبيعي را به يک ليوان آب ولرم اضافه و بلافاصله مصرف کنيد و تا يک ساعت پس از آن از مصرف چاي يا قهوه بپرهيزيد.‎
  مصرف يک ليوان آب ولرم حاوي عسل و ليمو به طور ناشتا براي حفظ سلامت مفيد است.

1 -  تصفيه کننده سيستم لنفاوي

...

به نقل از سايت «نيوزويک»، کمبود آب در سيستم لنفاوي عامل بروز انواع بيماري هاست. کمبود آب و مايعات لازم در سيستم لنفاوي، احساس خستگي مفرط و بي حالي، اختلال در خواب، يبوست، فشار خون بالا يا پايين، استرس و عملکرد نامناسب ذهني را به همراه دارد.

با مصرف اين نوشيدني به طور ناشتا به تمامي سيستم لنفاوي آبرساني مي شود و اين امر علاوه بر رفع علايم ياد شده، سيستم ايمني بدن را نيز بهبود مي بخشد.

2 - انرژي بخش است و روحيه فرد را افزايش مي دهد؛

اگر احساس خستگي و ناراحتي مي کنيد، از اين مخلوط استفاده کنيد. عسل موجود در آن به عنوان انرژي دهنده بدون کالري عمل مي کند.ليمو آنزيم هايي را که باعث درست هضم شدن غذا مي شود فعال مي کند و علاوه بر آن، بوي ليمو آرام بخشي طبيعي به حساب مي آيد.

3 - مجراي ادراري را تميز و به عنوان مدر عمل مي کند

عسل عامل قوي ضدباکتريايي است که توان مقابله با چندين عفونت را دارد. هنگامي که عسل با ليمو و آب که هر ۲ مدر است و سموم بدن را دفع مي کند، مخلوط شود به شکل بهتري مجراي ادراري را پاکسازي مي کند. براي زناني که مشکل عفونت مجراي ادراري دارند، مصرف اين نوشيدني مفيد است. اين مخلوط عفونت ادراري را کاهش مي دهد.

4 - سلامت دهان را بهبود مي بخشد

طبيعت اسيدي ليموي ترکيب شده با عسل و آب به طور آني بوي بددهان را از بين مي برد.

ليمو دهان را تميز مي کند و غدد بزاقي را فعال مي سازد و باکتري هاي مضر را از بين مي برد. با افزودن آن به عسل و آب، باکتري و ذرات غذا را که اغلب در دهان و گلو باقي مي ماند، مي شويد. علت ديگر بوي بد دهان ايجاد لايه سفيد روي زبان است. (که اغلب حاوي باکتري و ماده غذايي در حال فاسد شدن است) اين مخلوط به طور موثر آن لايه را از بين مي برد در نتيجه بوي نامطلوب دهان رفع مي شود.

5 - با يبوست مقابله مي کند

اين مخلوط درمان فوري يبوست است. روده ها را تحريک مي کند و مدفوع را از حالت خشکي خارج مي کند.

6 - معده را پاکسازي مي کند و عملکرد کولون را بهبود مي بخشد

هر فردي به مرور دچار تراکم سموم در معده مي شود. موادغذايي هضم نشده، سلول روده اي و باکتري هاي مرده، لايه داخلي معده را مي پوشاند و در نتيجه منجر به بيماري مي شود. با مصرف مخلوط آب ليمو، عسل و آب ولرم، ديواره روده به ويژه کولون تحريک مي شود و سموم را از بدن دفع مي کند تا روده ها بهتر عمل کند. با اين کار بدن قادر است ماده مغذي را بهتر جذب و سموم را از بدن خارج کند. اين تراکم سموم اغلب باعث احساس نفخ مي شود.

7 - عمل هضم را بهبود مي بخشد

ترکيبي از آب ولرم، ليمو و عسل سيستم هاضمه بدن را تقويت مي کند. علاوه بر آن ليمو کبد را براي توليد صفراي بيشتر تحريک مي کند، ليمو با افزودن اسيد اضافه به سيستم گوارشي کمک مي کند و در دفع سموم از بدن نيز مفيد است. عسل به عنوان يک ضدباکتري عمل مي کند و هر نوع عفونت موجود در بدن را از بين مي برد و به توليد مخاط روده اي که سموم را از بدن دفع مي کند کمک مي کند.

8 - احتمال کاهش وزن را افزايش مي دهد

پکتين نوعي فيبر موجود در اين محلول، احساس سيري در فرد ايجاد مي کند. مخلوط آب ولرم، عسل و ليمو يک محيط قليايي در معده ايجاد مي کند که در کاهش وزن موثر است.

9 - باعث صافي پوست مي شود

ليمو، خون را تميز و در توليد سلول هاي جديد به بدن کمک مي کند. آب و عسل به طور ويژه، قدرت بازسازي پوست را افزايش مي دهد و در تقويت کلاژن موثر است. پس اگر پوستي شاداب مي خواهيد هر روز ناشتا از اين مخلوط استفاده کنيد.

نکاتي براي تهيه و مصرف اين مخلوط

اين مخلوط به طور ناشتا قبل از مسواک زدن يا شستن دهان مصرف شود. براي تهيه اين مخلوط، آب نصف ليموي تازه و يک قاشق مرباخوري عسل طبيعي را به يک ليوان آب ولرم اضافه و بلافاصله مصرف کنيد و تا يک ساعت پس از آن از مصرف چاي يا قهوه بپرهيزيد.

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |

پرواز دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 19:45

نوشته شده توسط محرم علي حاجی اقازاده  | لینک ثابت |